Rada Nadzorcza

 

  Skład Rady Nadzorczej:

  1. Dariusz Lorych - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Zygmunt Jerzmanowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 
  3. Jacek Szymański - Członek Rady Nadzorczej

 
 
 
Niektóre kompetencje Rady Nadzorczej:
1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
2. Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz   sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak ze stanem  faktycznym.
3. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
4. Powoływanie i   odwoływanie członków Zarządu Spółki. 
5. Powoływanie biegłego rewidenta do badania  sprawozdania finansowego spółki.